Vision

Mot bakgrund av de genomförda analyserna av miljöbedömningspraktik, och de resultat som detta lett fram till i form av slutsatserna om vad som krävs för en mer verkningsfull miljöbedömning, vill vi avsluta med en framtidsvision för svensk miljöbedömningspraktik.

 

Det vi önskar för framtiden är en miljöbedömnings- och planeringspraktik som kännetecknas av följande: 

Miljöbedömningsverktyget har gått från att vara en krävande hinderbana till en pedagogisk karta och kompass, för att i samhällsplaneringen arbeta konkret mot hållbarhetsmål

Vidare vill vi att:

Miljöbedömningsverktyget är välkänt bland politiker och planerare.

Det finns lagar, förordningar och riktlinjer samt ett administrativt ramverk som skapar förutsättningar för samordning av miljöbedömning och beslutsfattande i olika sektorer samt att det finns tydliga handböcker som stödjer varandra.

Miljöbedömningen har förmåga att generera miljönytta genom att utgöra en del av planeringen och att utförandet bidrar till att ta fram beslutsunderlag som påverkar planens utformning i en hållbar riktning.

Miljöbedömningen påbörjas i ett tidigt skede av planeringen så att den kan utgöra en reell del av planeringsprocessen.

Syftet med planen är tydligt formulerat och det återspeglar de miljö- och hållbarhetsmål som samhället har ställt upp.

Alternativa sätt att nå det uttalade syftet och de bakomliggande behoven grundar sig på strategiska scenarier.

I miljöbedömningen ges enskilda och samhälleliga normer utrymme och de får återverkan i planen.

Miljöbedömningen och planens utgångspunkt är strategisk, i meningen att den bidrar till en förändring av planeringens inriktning i linje med lagstiftningens normer och maximering av miljönytta.

Tillgängliga resurser används på ett ändamålsenligt sätt för att uppnå syftet med planen och uppsatta miljömål.

Det sker en kontinuerlig lärprocess och kunskapsöverföring mellan aktörer som medverkar i planeringsprocessen och miljöbedömningsarbetet. Uppföljning av måluppfyllelse ingår som en del av miljöbedömningen.

Sverige har en stark forskning inom miljöbedömningsområdet som även bidrar till innovation.