Om SPEAK

Forskningsprogrammet SPEAK (Sustainable Planning and Environmental Assessment
Knowledge) initierades år 2014 inom ramen för Naturvårdsverkets och Havs- och
vattenmyndighetens utlysning ”Samhällsplanering för minskad miljöpåverkan”, och
avslutades i december 2017. SPEAK har haft en transdisciplinär utgångspunkt där
problemställningar och forskningsfrågor har formats i ett samspel mellan kunskap och
erfarenheter från både praktik och akademi. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder har
använts i SPEAK. Det teoretiska ramverket har utgått från den internationella debatten om
verkningsfullhet (eng. effectiveness). Det vill säga vilken nytta miljöbedömningssystemet och
de enskilda miljöbedömningarna gör i praktiken. I verkningsfullhet ingår ett antal aspekter
som kan sammanfattas med följande fem begrepp; procedurmässig, innehållsmässig,
normativ, resursmässig och pedagogisk verkningsfullhet.

Forskningen utgjordes av fyra delar där den första delen bestod av en kartläggning av
förekomsten av strategiska miljöbedömningar i kommunal översiktsplanering och i
kommunala sektorplaner som energi och avfallsplaner, inklusive insamling av plandokument
och SEA-dokument. Denna del av arbetet ger en översikt av miljöbedömningens praktik över
en tioårsperiod samt visar på brister och möjligheter i regelefterlevnad avseende
miljöbedömning. I den andra delen av projektet gjordes fördjupade studier av specifika
planeringssammanhang för att öka förståelsen för olika typer av institutionella faktorer och
för att identifiera viktiga förklaringar till vilken roll som strategisk miljöbedömning spelar i
praktiken. I den tredje delen har det gjorts nedslag i andra länders tillämpning av strategisk
miljöbedömning i planeringen för hållbar utveckling. I den fjärde delen har en framtidsvision
för svensk miljöbedömningspraktik i planeringen tagits fram. Kopplat till visionen ges förslag
för kompletteringar och justeringar av rådande system, med fokus på förändringar som är
möjliga att genomföra inom ramen för gällande EU-direktiv. Avslutningsvis ges förslag på
fortsatt utveckling och forskning.

Följande forskare har deltagit i SPEAK: Professor Berit Balfors (KTH), projektledare samt
ledare för arbetspaket 4 och 5; tekn. dr Kristina Lundberg, (Ecoloop), ledare för arbetspaket 1;
tekn. dr Ulrika Gunnarsson-Östling (KTH), ledare för arbetspaket 2; fil. dr Charlotta Faith-Ell
(WSP), ledare för arbetspaket 3; docent Hans Antonson (KMV forum AB, tidigare VTI);
professor Göran Finnveden (KTH); doktorand Johan Högström (KTH); jur. dr Christina
Hörnberg (Environmental Law and Development SWE AB); docent Karolina Isaksson (VTI);
doktorand Sara Khoshkar (KTH); dr Sirje Pädam (WSP); docent Tore Söderqvist (Anthesis
Enveco AB); tekn. dr Kedar Uttam (KTH); samt fil. dr Antoinette Wärnbäck (SLU). Art
Director/kommunikatör/illustratör Helena Ryhle (Helena Ryhle Grafisk form och illustration)
har varit grafisk formgivare och kommunikatör. Vidare har civ. ing. Joanna Dickinson
(tidigare VTI), fil. mag. Marie-Louise Stenérus (WSP) och fil. kand. Jenny Wallström
(Anthesis Enveco) deltagit i projektet.

Forskarna är verksamma inom näringslivet eller akademin och har olika specialistkompetens.
Den tvärvetenskapliga sammansättningen är grundläggande för SPEAK-programmets
utformning. Den transdisciplinära sammansättningen har varit utgångspunkten för en intern
lärprocess som har fungerat som drivkraft för framtagande av resultat och nyttiggörande inom
projektet.

Till SPEAK-programmet har en referensgrupp varit kopplad, bestående av praktiker från olika
myndigheter. Följande deltagare har ingått i referensgruppen under delar av eller hela
programtiden: Egon Enocksson (Naturvårdsverket), Mikael Johannesson (Naturvårdsverket
sedan VTI), Anna Wahlström (Naturvårdsverket), Ann Åkerskog (Naturvårdsverket) och
Martin Gustafsson (Naturvårdsverket). Jan Schmidtbauer Crona (Havs- och
vattenmyndigheten), Michel Gabrielsson (Trafikverket), Anette Johansson (Boverket) och Per
Stenholm (Boverket). Dessutom har en rådgivande forskargrupp bestående av fyra forskare
kopplats till SPEAK-programmet: dr Matthew Cashmore (SLU/ Aalborg University,
Denmark), professor Katarina Eckerberg (Umeå universitet), professor Helle Tegner Anker
(University of Copenhagen) och professor Thomas Fischer (Liverpool University).
Referensgruppen och den rådgivande forskargruppen har spelat en viktig roll i SPEAK, inte
minst för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Mötena med referensgrupp och rådgivande
forskargrupp har varit värdefulla tillfällen då SPEAK har kunnat diskutera och testa idéer som
utvecklats i forskningen.

Flera examensarbeten på magisternivå har utförts inom SPEAK: Tove Andersson, Adrienne
Bergh, Gustaf Byström, Anna Forssén, Fia Lavemark, Elin Marmefelt, Therese Myhrberg,
Srinidihi Bharadwaj Santhanakrishnan och Vincent Wretling. Alla dessa examensarbeten har
på ett substantiellt sätt bidragit till forskningsarbetet inom SPEAK.