speak-pinktext

Syftet med SPEAK

Planering för hållbar utveckling och kunskap för miljöbedömning

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet SPEAK har varit att bidra med kunskap för att stärka miljöbedömningens roll som ett verktyg i samhällsplaneringen för att uppnå miljökvalitetsmålen och generationsmålet samt främja hållbar utveckling. Mer specifikt har SPEAK identifierat och analyserat brister och styrkor i nuvarande tillämpning av miljöbedömning samt genererat förslag som kan användas för att utveckla planeringssystemet för miljöbedömning av planer och program.

Forskningen i SPEAK

Projektet har haft fyra delar:

1

Den första delen bestod av en kartläggning av förekomsten av miljöbedömningar i kommunal översiktsplanering, avfallsplanering samt energiplanering. Denna del av arbetet har handlat om att ge en översikt av miljöbedömningspraktiken över en tioårsperiod samt identifiera och kvantifiera brister i regelefterlevnad avseende miljöbedömning. 

2

I den andra delen av projektet gjordes fördjupade studier av specifika planeringssammanhang för att öka förståelsen för olika typer av institutionella faktorer, och för att identifiera viktiga förklaringar till vilken roll som strategisk miljöbedömning spelar i praktiken. 

3

I den tredje delen gjordes nedslag i andra länders tillämpning av strategisk miljöbedömning i planeringen för hållbar utveckling. Den rådande svenska tillämpningen i planeringen har belysts utifrån utländska modeller och lösningar. 

4

I den fjärde delen har en framtidsvision för svensk miljöbedömningspraktik i planeringen tagits fram, baserat på kunskaper från del 1-3 av SPEAK. Kopplat till visionen ges förslag på tänkbara förändringar av tillämpningen av strategisk miljöbedömning i det svenska planeringssystemet. Kompletteringar och justeringar av rådande system, med fokus på förändringar som är möjliga att genomföra inom ramen för gällande EU-direktiv. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt utveckling och forskning.

Kontakt

berit_contact

Berit Balfors

Projektledare 

KTH